Thủ tục nhập khẩu trái cherry vào Việt Nam

Thủ tục nhập khẩu trái cherry vào Việt Nam: Căn cứ Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật ban hành kèm theo Quyết định số 35/2007/QĐ-BNN, ngày […]