Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi quý Cổ đông!
Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi tới Quý Cổ đông Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
Đề nghị xem trong file đính kèm.
Trân trọng cảm ơn!