Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần VIMC Logistics

Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần VIMC Logistics được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 27/04/2021.

Xin vui lòng xem trong file đính kèm

Dieu le to chuc va hoat dong cong ty 2021