Các nội dung liên quan đến đại hội cổ đông thương niên 2017

Kính gửi các Quý cổ đông Công ty CP Vinalines Logistics VN các nội dung liên quan đến đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.