Các nội dung liên quan đến ĐHCĐ năm 2017 (Phần 2)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinalines Logistics VN

Các nội dung liên quan đến đại hội cổ đông thường niên năm 2017 (Phần 2)

Nội dung theo các file đính kèm:

Giay de cu

Mau So yeu li lich

Giay xac nhan so huu co phan

Bien ban hop nhom de cu