Xuất trả vào Kho ngoại quan

Xuất trả vào Kho ngoại quan: Công ty (Bên A) gia công cho thương nhân Hong Kong (bên B), Bên B (Hong Kong) chỉ định bên C (Đài Loan) giao NVL cho bên (bên A). Nay số NPL đó không đủ điều kiện chất lượng buộc phải xuất trả lại cho thương nhân, bên B (Hong Kong) đồng ý nhận lại số NPL đó và yêu cầu bên trả lại trực tiếp luôn cho bên C (Đài Loan), bên C (Đài Loan) lại ký hợp đồng với thuê kho ngoại quan ở Việt Nam và yêu cầu công ty xuất trả hàng vào đó.

===> Vậy trong trường hợp này  mở tờ khai xuất vào kho ngoại quan loại hình nào phù hợp, trên tờ khai xuất khẩu thể hiện người nhập khẩu là Hongkong (bên B) hay bên C (Đài Loan). Hàng được đóng trong container nên chọn phương thức vận chuyển là loại nào cho phù hợp, có cần khai báo số cont không.

1/Quy định đối với hàng hóa xuất trả:

– Căn cứ Khoản 1 Điều 48 Nghị định số số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định:

          “Điều 48. Thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất

          1. Các hình thức tái xuất hàng hóa nhập khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan bao gồm:

          a) Tái xuất để trả cho khách hàng ở nước ngoài;

          b) Tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan”.

– Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

          “Điều 86. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

          1.Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ gồm:

          c) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam”.

Theo các quy định trên, trong trường hợp tái xuất trả cho khách hàng nước ngoài nhưng khách hàng nước ngoài chỉ định giao hàng hóa với doanh nghiệp khác tại kho ngoại quan thì không thuộc các trường hợp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ mà là tái xuất theo chỉ định đối tác nước ngoài cho đối tác nhận hàng khác.

– Về loại hình tờ khai, Công ty tham khảo bảng mã loại hình ban hành kèm theo 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 để thực hiện việc tái xuất vào kho ngoại quan. Theo đó, trường hợp xuất trả thì loại hình xuất khẩu là B13 – Xuất khẩu hàng đã nhập khẩu.

2/Hồ sơ hải quan: Xuất trả vào Kho ngoại quan

– Căn cứ Khoản 1 Điều 16  và Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 quy định:

“Điều 16. Hồ sơ hải quan

1. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu bao gồm:

a) Tờ khai hàng hóa xuất khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.

Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, người khai hải quan khai và nộp 02 bản chính tờ khai hàng hóa xuất khẩu theo mẫu HQ/2015/XK Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư này;

b) Giấy phép xuất khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép xuất khẩu: 01 bản chính nếu xuất khẩu một lần hoặc 01 bản chụp kèm theo Phiếu theo dõi trừ lùi nếu xuất khẩu nhiều lần;

c) Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật: 01 bản chính.

Đối với chứng từ quy định tại điểm b, điểm c khoản này, nếu áp dụng cơ chế một cửa quốc gia, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành gửi giấy phép xuất khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra, miễn kiểm tra chuyên ngành dưới dạng điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, người khai hải quan không phải nộp khi làm thủ tục hải quan.”

“Điều 18. Khai hải quan Xuất trả vào Kho ngoại quan

1. Nguyên tắc khai hải quan

a) Người khai hải quan phải khai đầy đủ các thông tin trên tờ khai hải quan theo hướng dẫn tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này. Trường hợp khai trên tờ khai hải quan giấy thì thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư này……”

– Căn cứ phụ lục II Chỉ tiêu thông tin liên quan đến thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015). Theo đó, đối với mã hiệu Phương thức vận chuyển được quy định tại điểm 2.6 và tên người nhập khẩu trên tờ khai xuất được hướng dẫn chi tiết tại điểm 2.19 Phụ lục II Thông tư 38/2015/TT-BTC. Xuất trả vào Kho ngoại quan

Căn cứ vào nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc,  quí khách hàng liên hệ trực tiếp với Vinalines Logistics để được tư vấn Xuất trả vào Kho ngoại quan

VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
Tel: + 84 3577 2047/ 48     Fax: +84 3577 2046
Website: www.vinalineslogistics.com.vn
Contact:

Ms. Hà   : 0983.740.379 –  dvha@vinalineslogistics.com.vn
Ms. Nhàn   : 0911 030 666 –  vttnhan@vinalineslogistics.com.vn

Xuất trả vào Kho ngoại quan