Xử lý phế phẩm phế liệu tại cảng HPH

Công ty doanh nghiệp FDI sản xuất và gia công hàng XK. Xử lý phế phẩm phế liệu

* Theo điều 71 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định: “Phế liệu, phế phẩm nằm trong định mức thực tế để sản xuất hàng hóa xuất khẩu (ví dụ: vỏ lạc trong quá trình gia công lạc vỏ thành lạc nhân) khi bán, tiêu thụ nội địa không phải làm thủ tục hải quan nhưng phải kê khai nộp thuế với cơ quan thuế nội địa theo quy định của pháp luật về thuế. ” – Theo mục 13 của CV số 11567/TCHQ-TXNK hướng dẫn: “Căn cứ quy định tại Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì phế liệu, phế phẩm từ nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu khi bán, tiêu thụ nội địa phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) với cơ quan hải quan theo quy định về hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng.” —>

Vấn đề đặt ra là doanh nghiệp có phải mở tờ khai chuyển đổi mục đích sử dụng loại hình A42 cho lượng phế liệu nằm trong định mức này khi bán phế liệu vào nội địa hay không?

Nếu có phải khai báo chi tiết tên hàng và chi tiết tờ khai nhập về như thế nào vì lượng phế liệu này là phần tiêu hao nằm trong rất nhiều loại nguyên liệu và tờ khai nhập khẩu, ngoài ra khi mở TK DN được miễn thuế NK theo điều 12 NĐ 134 nhưng phải nộp thuế VAT cho cơ quan Hải quan và khi bán nội địa

* Điều 64 Thông tư 38/2015/TT-BTC và hướng dẫn tại mục số 6 CV 1567/TCHQ-TXNK, việc xử lý phế liệu nằm trong định mức hao hụt của loại hình gia công chi tiết ntn

1./ Về khai báo chuyển mục đích phế liệu, phế phẩm từ nguyên liệu, vật tư NSXXK: Xử lý phế phẩm phế liệu

Theo mục 13 mục IV của công văn số 11567/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan hướng dẫn: “Căn cứ quy định tại Điều 12 Nghị định số134/2016/ND-CP  thì phế liệu, phế phẩm từ nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu khi bán, tiêu thụ nội địa phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) với cơ quan hải quan theo quy định về hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng.”

Theo đó, công ty phải mở tờ khai thực hiện thủ tục chuyển mục đích tiêu thụ nội địa và nộp thuế cho số nguyên liệu, vật tư tương ứng với số phế liệu, phế phẩm phát sinh theo điều 21 Thông tư số38/2015/TT-BTC

Lưu ý công ty việc miễn thuế hàng hoá nhập khẩu dùng sản xuất hàng hóa xuất khẩuhiện nay thực hiện theo điều Điều 12 Nghị định số134/2016/ND-CP của Chính phủ

Căn cứ việc theo dõi và báo cáo quyết toán nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công XK, công ty có thể khai báo chi tiết tên hàng theo các tờ khai nhập ban đầu về chủng loại, trị giá,… tương ứng. Trường hợp không xác định được do việc quản lý, công ty có thể căn cứ vào nguyên tắc và chuẩn mực kế toán hàng tồn kho tại doanh nghiệp để xác định hay áp dụng phương pháp bình quân gia quyền,… để khai báo cho phù hợp.

Việc thực hiện nộp thuế VAT cho số phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, để gia công không quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu khi tiêu thụ nội địa, công ty liên hệ Cục Thuế địa phương để được hướng dẫn

2./ Về chính sách thuế của phế liệu, phế phẩm SXXK: Xử lý phế phẩm phế liệu

-Căn cứ khoản 4 Điều 10 Nghị định số134/2016/ND-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:

         Điều 10. Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu

4. Phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công được miễn thuế nhập khẩu khi tiêu thụ nội địa, nhưng phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) cho cơ quan hải quan.”

Theo đó, tại mục 6 phần III của công văn số 11567/TCHQ-TXNK hướng dẫn xử lý phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu khi tiêu thụ nội địa theo loại hình SXXK.

Việc miễn thuế nhập khẩu phế liệu, phế phẩm không quá 3% tổng lượng nhập chỉ áp dụng cho loại hình gia công theo quy định dẫn trên. Xử lý phế phẩm phế liệu

Căn cứ vào nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc,  quí khách hàng liên hệ trực tiếp với Vinalines Logistics để được tư vấn thủ tục Xử lý phế phẩm phế liệu

VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
Tel: + 84 3577 2047/ 48     Fax: +84 3577 2046
Website: www.vinalineslogistics.com.vn
Contact:

Mr. Việt Anh: 0989 008 989 –  nguyenvietanh@vnll.vn    
Ms. Ha   : 0983.740.379 –  dvha@vinalineslogistics.com.vn

Xử lý phế phẩm phế liệu

( St & Bt – Vnll 03 – )