Xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 169/2016/NĐ-CP quy định việc xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam.
Theo Nghị định, người vận chuyển hàng hóa có quyền lưu giữ hàng hóa trong các trường hợp sau:
1- Người nhận hàng không đến nhận, từ chối nhận hàng.

2- Người nhận hàng trì hoãn việc nhận hàng và đã quá thời gian theo thỏa thuận trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển.

3- Có nhiều người cùng xuất trình vận đơn, vận đơn suốt đường biển, giấy gửi hàng đường biển hoặc chứng từ vận chuyển khác có giá trị để nhận cùng một lô hàng.

4- Người giao hàng và người nhận hàng không thanh toán hết các khoản nợ đã được quy định tại hợp đồng vận chuyển hoặc không đưa ra bảo đảm cần thiết. Người vận chuyển hàng hóa chỉ được lưu giữ số lượng hàng hóa có giá trị bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các chi phí khác theo quy định. Người vận chuyển hàng hóa được lưu giữ nguyên container đối với hàng hóa đóng trong container trong trường hợp giá trị của hàng hóa đóng trong container lớn hơn giá trị thanh toán đủ các khoản nợ và các chi phí khác theo quy định.

Hàng hóa được bán đấu giá

Nghị định quy định rõ trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày tàu biển đến cảng trả hàng, nếu không có người nhận số hàng đã gửi hoặc người nhận hàng không thanh toán hết các khoản nợ hoặc không đưa ra các bảo đảm cần thiết thì người vận chuyển có quyền bán đấu giá số hàng đó để trừ nợ. Toàn bộ số tiền thu được do việc bán hàng hóa bị lưu giữ được chi trả theo thứ tự ưu tiên:

1- Thuế, phí, lệ phí liên quan phát sinh trong quá trình lưu giữ và tổ chức bán hàng hóa;

2- Các khoản nợ bao gồm giá dịch vụ vận chuyển, các chi phí khác được ghi trong chứng từ vận chuyển, nếu các khoản tiền đó chưa được thanh toán trước, chi phí đóng góp vào tổn thất chung, tiền công cứu hộ được phân bổ cho hàng hóa theo quy định;

3- Chi phí giám định, định giá hàng hóa;

4- Chi phí bán đấu giá hàng hóa;

5- Các chi phí liên quan đến việc ký gửi, bảo quản và bán hàng hoá như cước bốc xếp lô hàng, lưu kho bãi, di dời hàng hóa;

6-Các khoản nợ đối với người lưu giữ;

7- Các khoản chi phí phát sinh khác liên quan. Trường hợp số tiền thu được do bán đấu giá hàng hóa bị lưu giữ không đủ để chi trả các khoản trên thì người vận chuyển hàng hóa có quyền tiếp tục yêu cầu những người liên quan có nghĩa vụ thanh toán số tiền còn thiếu theo quy định.