Vận Chuyển Hàng Hóa Xuất Nhập Khẩu

Có thể phân loại vận chuyển hàng hoá theo một số tiêu thức sau:

Theo đặc trưng của con đường và phương tiện vận tải, có các loại hình vận chuyển : vận chuyển đường sắt, đường thuỷ, đường bộ(ôtô), đường không (máy bay), đường ống.Đặc điểm cơ cấu chi phí của các loại hình vận chuyển này như sau:

– Đường sắt: Chi phí cố định cao, chi phí biến đổi thấp;

– Đường thuỷ: Chi phí cố định trung bình, chi phí biến đổi thấp;

– Đường bộ: Chi phí cố định thấp, chi phí biến đổi trung bình;

– Đường không: Chi phí cố định thấp, chi phí biến đổi cao;

Những đặc điểm dịch vụ và chi phí của các loại phương tiện vận tải

Theo đặc trưng sở hữu và mức độ điều tiết của nhà nước, có các loại hình vận chuyển : vận chuyển riêng, vận chuyển hợp đồng, và vận chuyển chung.

Vận chuyển riêng

Là loại hình vận chuyển trong đó, các doanh nghiệp (không phải kinhdoanh vận tải)có phương tiện vận tải và tự cung cấp dịch vụ vận chuyển cho riêng mình.Vận chuyển riêng ít bị điều tiết bởi luật kinh tế, tuy nhiên phải tuân thủ những điều luật liên quan đến di chuyển những hàng hoá nguy hiểm, đến an toàn lao động,phương tiện,và các điều luật xã hội khác do nhà nước ban hành.

Vận chuyển hợp đồng:

Người vận chuyển hợp đồng cung cấp dịch vụ vận tải cho khách hàng có chọn lọc.Cơ sở của hợp đồng là sự thoả thuận về chi phí và dịch vụ giữa người vận chuyển và chủ hàng mà không bị nhà nước chi phối. Trong từng thời kỳ, người vận chuyển hợp đồng bị hạn chế tuyến đường và hàng hoá vận chuyển, do đó hạn chế lượng khách hàng và khả năng cạnh tranh trực tiếp với những người vận chuyển chung(vận chuyển công cộng).

Vận chuyển chung(công cộng):

Cơ sở căn bản của hệ thống vận chuyển chung là những người vận chuyển chung(common carriers). Vận chuyển chung có trách nhiệm cung cấp dịch vụ với mức giá chung(được qui định)cho công chúng. Quyền hạn vận chuyển chung có thể cho mọi hàng hoá, hoặc giới hạn chuyên môn hoá cho các loại hàng. Đồng thời người vận chuyển chung được định rõ khu vực địa lý hoạt động.

Phân theo mức độ phối hợp các loại phương tiện vận tải, có 2 loại hình vận chuyển : vận chuyển một loại phương tiện và vận chuyển liên vận.

Vận chuyển theo từng phương tiện: dịch vụ vận chuyển do từng đơn vị cung cấp bằng cách sử dụng phương tiện vận tải của mình.

Loại hình vận chuyển này cho phép chuyên doanh hoá cao, tạo khả năng cạnh tranh và hiệu quả. Nhược điểm của loại hình nàylà khi phải vận chuyển trên nhiều phương tiện vận tải, phải tiến hành giao dịch với từng người vận chuyển, và, một hệ thống các nghiệp vụ cho từng phương tiện vận tải đòi hỏi nhiều nỗ lực quản trị và do đó làm tăng chi phí.

Vận chuyển liên vận: Dịch vụ vận chuyển do một tổ chức phối hợp nhiều loại phương tiện của nhiều đơn vị vận tải để vận chuyển hàng hóa cho một doanh nghiệp.

Loại hình dịch vụ vận chuyển này tận dụng ưu thế kinh tế vốn có của mỗi loại và do đó, cung ứng dịch vụ vận tải thống nhất với tổng chi phí thấp nhất. Vận chuyển liên vận bao gồm: Giao hàng bằng container; vận chuyển liên vận đường sắt-đường thuỷ-ôtô;vận chuyển hàng không-ôtô. Mục tiêu của vận chuyển liên vận là : Thống nhất đặc điểm ưu thế của mỗi loại để đạt kết quả cao nhất.