Thông tư 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

 

Bấm vào đây để xem  TT 195_2015_TT_BTC ngày 24112015