Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008.

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bấm vào đây để xem Luật Thuế GTGT 13_2008_QH12 ngày 03062008