Quy chế tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam

Quy chế tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2017

Vui lòng tải file đính kèm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *