Hướng dẫn truy cập link thư Công ty trên web

Kính gửi: CBNV Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam

Để xóa thư, kiểm tra thư và các thao tác khác trên email của mình tại server thư, mọi người làm theo hướng dẫn sau đây.