Hàng miễn thuế chuyển sang tái xuất

Thủ tục hải quan đối với hàng miễn thuế chuyển sang tái xuất:Ban hành tại Quyết định 1842/QĐ-BTC ngày 30/7/2014

Thủ tục hải quan đối với hàng miễn thuế chuyển sang tái xuất

 Hàng miễn thuế chuyển sang tái xuất
Hàng miễn thuế chuyển sang tái xuất

Trình tự thực hiện Hàng miễn thuế chuyển sang tái xuất

Bước 1: Thương nhân kinh doanh bán hàng miễn thuế chuẩn bị hồ sơ thanh khoản nộp cho cơ quan hải quan.

Bước 2: Cơ quan hải quan tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra điều kiện tính hợp lệ đối với hồ sơ và đăng ký tờ khai hải quan.kiểm tra hồ sơ và thông quan đối với lô hàng miễn kiểm tra thực tế hàng hoá.

Bước 3:  Kiểm tra thực tế hàng hoá và thông quan đối với lô hàng phải kiểm tra thực tế hàng hoá.

Bước 4: Đóng dấu ‘‘đã làm thủ tục hải quan’’; trả tờ khai cho người khai hải quan và lưu trữ hồ sơ theo quy định.

– Thành phần, số lượng  hồ sơ  – Hàng miễn thuế chuyển sang tái xuất

  • Văn bản đề nghị xin tái xuất (01 bản chính)
  • Tờ khai hải quan : tờ khai hàng hoá tạm nhập (01 bản chính bản lưu người khai hải quan).
  • Xuất trình giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành khi tạm nhập 01 bản chính (nếu có).

* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

– Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức, thương nhân.

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính – Hàng miễn thuế chuyển sang tái xuất

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Đơn vị quản lý cửa hàng miễn thuế và Chi cục Hải quan quản lý, kinh doanh bán hàng miễn thuế.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan quản lý, kinh doanh cửa hàng miễn thuế.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có):  Không có.

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai hải quan mẫu HQ/2012.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính – Hàng miễn thuế chuyển sang tái xuất

+ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 của Quốc hội khoá 10

+ Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội khoá 11 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan

+ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

+ Thông tư 148/2013/TT- BTC ngày 25/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Quy chế kinh doanh bán hàng miễn thuế kèm theo Quyết định 24/2009/QĐ-TTg và 44/2013/QĐ-TTg.

+ Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/2/2012 ban hành mẫu tờ khai xuất nhập khẩu.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
Website: www.vinalineslogistics.com.vn
Contact:
Mr Log Vinalines: 0365 022 066 – info@vnll.vn
Mr Việt : 0943.064.205