Điều lệ Công ty cp Vinalines Logistics Việt Nam sửa đổi năm 2018

Kính gửi Quý Cổ đông!
Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi tới Quý cổ đông bản Điều lệ Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam sửa đổi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018.
(Đề nghị xem trong file đính kèm Dieu le).
Trân trọng cảm ơn!