Công văn gia hạn thời gian công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công văn gia hạn thời gian công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2018. Xin vui lòng xem trong file đính kèm.

Công văn gia hạn 201801231508