Các quy tắc phân loại hàng hóa theo HS

Các quy tắc phân loại hàng hóa theo HS một cách thống nhất thì việc phân loại phải tuân thủ các quy tắc chung. Những quy tắc giải thích chung được đưa ra nhằm đảm bảo chắc chắn rằng một hàng hóa cụ thể luôn được phân loại và xác định được mã HS chính xác.

Hệ thống HS quốc tế, của Danh mục biểu thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) và Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam đều quy định rõ Sáu quy tắc phân loại hàng hóa chung, tên đầy đủ là “Những quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa” là phần quan trọng, không tách rời.

Các quy tắc phân loại hàng hóa theo HS
Các quy tắc phân loại hàng hóa theo HS

6 Quy tắc giải thích phân loại hàng hóa theo HS này được áp dụng theo trình tự như sau:

Từ Quy tắc 1 đến quy tắc 4 phải áp dụng một cách tuần tự – Các quy tắc phân loại hàng hóa theo HS
Quy tắc 3(a) phải được áp dụng trước các quy tắc 3(b) và 3(c), quy tắc 2 áp dụng trước quy tắc 3
Quy tắc 5 áp dụng riêng cho các loại bao bì đi cùng hàng hóa
Các quy tắc từ 1 đến 5 được áp dụng cho cấp độ Nhóm
Quy tắc 6 áp dụng cho cấp độ Phân nhóm

Các quy tắc giải thích chung còn quy định một cách rõ rang từng bước làm cơ sở cho việc phân loại hàng hóa theo HS, theo đó, trong mọi trường hợp một hàng hóa trước tiên được phân loại vào Nhóm 4 số phù hợp, sau đó đến Phân nhóm một vạch của Nhóm 4 số, chỉ đến lúc này mới tiếp tục phân loại đến Phân nhóm 2 vạch …..
Nội dung 6 quy tắc giải thích phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được quy định tại Phụ lục II, Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 06 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Nội dung tóm tắt của 6 quy tắc giải thích phân loại hàng hóa theo HS như sau:
Quy tắc giải thích phân loại hàng hóa theo HS 1: Quy tắc tổng quát chung

Tên của các Phần, của Chương hoặc của Phần chương được đưa ra chỉ nhằm mục đích dễ tra cứu. Để đảm bảo tính pháp lý, việc phân loại hàng hóa phải được xác định theo nội dung của từng nhóm và bất cứ chú giải của các Phần, Chương liên quan và theo các qui tắc dưới đây nếu các nhóm hoặc các Chú giải đó không có yêu cầu nào khác.
Quy tắc giải thích phân loại hàng hóa theo HS 2 – Các quy tắc phân loại hàng hóa theo HS
Chưa hoàn thành hoặc chưa hoàn thiện, chưa lắp ráp hoặc đã tháo rời

Một mặt hàng được phân loại vào một nhóm hàng thì mặt hàng đó ở dạng chưa hoànchỉnh hoặc chưa hoàn thiện cũng thuộc nhóm đó, nếu đã có đặc trưng cơ bản của hàng hóa đó khi đã hoàn chỉnh hoặc hoàn thiện. Cũng phân loại như vậy đối với hàng hóa ở dạng hoàn chỉnh hay hoàn thiện hoặc đã có đặc trưng cơ bản của hàng hóa ở dạng hoàn chỉnh hay hoàn thiện (hoặc được phân loại vào dạng hàng hóa đã hoàn chỉnh hay hoàn thiện theo nội dung Qui tắc này), nhưng chưa lắp ráp hoặc tháo rời.
Hỗn hợp hoặc hợp chất
Một nguyên liệu, một chất được phân loại trong một nhóm nào đó thì hỗn hợp hay hợp chất của nguyên liệu hoặc chất đó với những nguyên liệu hoặc chất khác cũng thuộc nhóm đó. Hàng hóa làm toàn bộ bằng một loại nguyên liệu hay một chất, hoặc làm một phần bằng nguyên liệu hay chất đó được phân loại trong cùng nhóm. Việc phân loại những hàng hóa làm bằng hai loại nguyên liệu hay hai chất trở lên phải tuân theo Qui tắc 3.
Quy tắc giải thích phân loại hàng hóa theo HS 3 – Các quy tắc phân loại hàng hóa theo HS
Hai hoặc nhiều nhóm khi áp dụng Quy tắc 2(b) hoặc vì bất cứ một lý do nào khác, hàng hóa thoạt nhìn có thể phân loại vào hai hay nhiều nhóm, thì sẽ phân loại như sau:
(a) Nhóm có mô tả cụ thể nhất sẽ được ưu tiên hơn các nhóm có mô tả khái quát khi thực hiện việc phân loại hàng hóa. Tuy nhiên, khi hai hay nhiều nhóm mà mỗi nhóm chỉ liên quan đến một phần của nguyên liệu hoặc chất chứa trong hàng hóa là hỗn hợp hay hợp chất, hoặc chỉ liên quan đến một phần của hàng hóa trong trường hợp hàng hóa đó ở dạng bộ được đóng gói để bán lẻ, thì những nhóm này được coi như thể hiện đặc trưng ngang nhau về những hàng hóa nói trên, ngay cả khi một trong số các nhóm đó có mô tả đầy đủ hơn hoặc chính xác hơn về những hàng hóa đó.

(b) Những hàng hóa hỗn hợp bao gồm nhiều nguyên liệu khác nhau hoặc những hàng hóa được làm từ nhiều bộ phận cấu thành khác nhau, và những hàng hóa ở dạng bộ để bán lẻ, nếu không phân loại được theo Qui tắc 3(a), thì phân loại theo nguyên liệu hoặc bộ phận cấu thành tạo ra đặc tính cơ bản của chúng, trong chừng mực tiêu chí này được áp dụng.

(c) Khi hàng hóa không thể phân loại theo Qui tắc 3 (a) hoặc 3(b) nêu trên thì phân loại vào nhóm cuối cùng theo thứ tự đánh số trong số các nhóm tương đương được xem xét.
Quy tắc giải thích phân loại hàng hóa theo HS 4Các quy tắc phân loại hàng hóa theo HS

Nhóm giống chúng nhất

Hàng hóa không thể phân loại theo đúng các Qui tắc trên đây thì được phân loại vào nhóm phù hợp với loại hàng hóa giống chúng nhất.
Quy tắc giải thích phân loại hàng hóa theo HS 5 – Các quy tắc phân loại hàng hóa theo HS

Những qui định sau được áp dụng cho những hàng hóa dưới đây:
(a) Bao bì đặc biệt

Bao đựng máy ảnh, máy quay phim, hộp đựng nhạc cụ, bao súng, hộp đựng dụng cụ vẽ, hộp tư trang và các loại bao hộp tương tự, thích hợp hoặc có hình dạng đặc biệt để chứa hàng hóa hoặc bộ hàng hóa xác định, có thể dùng trong thời gian dài và đi kèm với sản phẩm khi bán, được phân loại cùng với những sản phẩm này. Tuy nhiên, nguyên tắc này không được áp dụng đối với bao bì mang tính chất cơ bản nổi trội hơn so với hàng hóa mà nó chứa đựng;
(b)Bao bì hoặc vật liệu đóng gói

Ngoài Qui tắc 5(a) nêu trên, bao bì đựng hàng hóa được phân loại cùng với hàng hóa đó khi bao bì là loại thường được dùng cho loại hàng hóa đó. Tuy nhiên, nguyên tắc này không áp dụng đối với các loại bao bì mà rõ ràng là phù hợp để dùng lặp lại.
Quy tắc giải thích phân loại hàng hóa theo HS 6 – Các quy tắc phân loại hàng hóa theo HS
Chú giải và nội dung của Phân nhóm và quy định từ 1 đến 5

Để đảm bảo tính pháp lý, việc phân loại hàng hóa vào các phân nhóm của một nhóm phải được xác định phù hợp theo nội dung của từng phân nhóm và các chú giải phân nhóm có liên quan, và các Qui tắc trên với những sửa đổi về chi tiết cho thích hợp, trong điều kiện là chỉ có những phân nhóm cùng cấp độ mới so sánh được. Theo Qui tắc này thì các chú giải phần và chương có liên quan cũng được áp dụng, trừ khi nội dung mô tả trong phân nhóm có những yêu cầu khác.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
Tel: + 84 3577 2047/ 48 Fax: +84 3577 2046
Website: www.vinalineslogistics.com.vn
Contact:
Mr Log Vinalines: 0365 022 066 – info@vnll.vn
Mr Việt : 0943.064.205