Bạn nên lập kế hoạch quản lý chuỗi cung ứng trước khi đón tết cổ truyền

Bạn sẽ mất nhiều thời gian nếu bạn chưa lập kế hoạch cho năm mới.

Ở đây nói đến việc bạn đã sẵn sàng chào đón Tết cổ truyền chưa? Lễ hội đón tết cổ truyền kéo dài trong hai tuần và bắt đầu tăng nhanh trước ngày 16 tháng 2. Không còn thời gian để lãng phí nếu bạn chưa bắt đầu lên kế hoạch cho năm nay.

Dưới đây là  những điều cần thiết để đảm bảo bạn chuẩn bị chuỗi cung ứng cho CNY 2018.

http://ddvt.vn/topic/1980/b%E1%BA%A1n-n%C3%AAn-l%E1%BA%ADp-k%E1%BA%BF-ho%E1%BA%A1ch-chu%E1%BB%97i-cung-%E1%BB%A9ng-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-khi-%C4%91%C3%B3n-t%E1%BA%BFt-c%E1%BB%95-truy%E1%BB%81n