Số: 1593/QĐ-BTC- Thí điểm khai số vận đơn trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Khai hải quan điện tử

Thực hiện thí điểm khai số vận đơn trên tờ khai hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để quản lý, giám sát hàng hóa tự động.

Xem nội dung Quyết định QD15932017BTC