Tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan

Tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan: Nhập khẩu hàng Đường tinh luyện từ nước ngoài về gửi kho ngoại quan để tái xuất sang Trung Quốc. Hàng đường trong Kho được làm thủ tục chuyển quyền sở hữu hay ủy quyền để tái xuất hay không? Trên tờ khai nhập khẩu ban đầu mã loại hình “C11” có phải chuyển sang mã loại hình “G11” để tái xuất sang Trung Quốc hay không? Thuế phải nộp cho loại hình G11 để tái xuất là bao nhiêu?

1./ Chuyển quyền sỡ hữu hàng hoá trong kho ngoại quan:

Căn cứ khoản 3 điều 83 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định:

          “Điều 83. Các dịch vụ được thực hiện trong kho ngoại quan

          Chủ hàng hóa gửi kho ngoại quan trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho chủ kho ngoại quan hoặc đại lý làm thủ tục hải quan thực hiện các dịch vụ sau đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan:

          …3. Chuyển quyền sở hữu hàng hóa”.

Căn cứ khoản 8 điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy đinh:

Điều 91. Quản lý hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra kho ngoại quan

          ….8. Việc chuyển quyền sở hữu hàng hoá gửi kho ngoại quan do chủ hàng hoá thực hiện khi có hành vi mua bán hàng hoá theo quy định tại khoản 8 Điều 3 Luật Thương mại. Chủ kho ngoại quan có văn bản thông báo cho Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan về việc chuyển quyền sở hữu hàng hóa đang gửi kho ngoại quan để quản lý theo dõi, không phải làm thủ tục nhập, xuất kho ngoại quan. Thời hạn hàng hoá gửi kho ngoại quan được tính kể từ ngày hàng hoá đưa vào kho ngoại quan theo hợp đồng thuê kho ký giữa chủ kho ngoại quan và chủ hàng cũ”.

Như vậy, khi có hành vi mua bán hàng hoá theo quy định tại khoản 8 Điều 3 Luật Thương mại thì chủ hàng hoá được quyền chuyển quyền sở hữu hàng hoá gửi kho ngoại quan. Tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan

2./ Về tái xuất hàng hoá nhập kho ra nước ngoài:

Căn cứ Điều 88 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ:

Điều 88. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan

1. Hàng hóa từ nước ngoài hoặc từ nội địa, từ khu phi thuế quan đưa vào kho ngoại quan, chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền phải làm thủ tục nhập kho ngoại quan tại Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan.

2. Hàng hóa từ kho ngoại quan đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào nội địa hoặc các khu phi thuế quan, chủ hàng hoặc người được chủ hàng ủy quyền phải kê khai thông tin hàng hóa xuất kho ngoại quan với Chi cục Hải quan quản lý kho ngoại quan. …”

3./ Về chính sách thuế hàng tái xuất từ kho:

Căn cứ Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 107/2016/QH13 ngày 06 tháng 04 năm 2016 của Chính phủ:

          “Điều 2. Đối tượng chịu thuế ..Tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan

          2. Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

…4. Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không áp dụng đối với các trường hợp sau:

…c) Hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác;

Theo quy định trên, nếu gửi hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan để chờ xuất khẩu ra nước ngoài thì không thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu theo quy định trên. Thủ tục tạm nhập tái xuất gửi khongoại quan

Căn cứ vào nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc,  quí khách hàng liên hệ trực tiếp với Vinalines Logistics để được tư vấn Tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan

VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
Tel: + 84 3577 2047/ 48     Fax: +84 3577 2046
Website: www.vinalineslogistics.com.vn
Contact:

Ms. Mai   : 0904.028.789 –  nttmai@vinalineslogistics.com.vn
Ms. Nhàn   : 0911 030 666 –  vttnhan@vinalineslogistics.com.vn

Tạm nhập tái xuất gửi kho ngoại quan