Thủ tục nhập khẩu tài liệu kỹ thuật cơ khí

Thủ tục nhập khẩu tài liệu kỹ thật cơ khí ( gồm sách tài liệu bằng giấy và đĩa CD…)  khi một công ty có nh cầu nhập khẩu về Việt Nam để thực hiện cài đặt, sửa chữa, sử dụng  cho khách hàng….thì thủ tục nhập khẩu bộ tài liệu nói trên như thế nào? Có cần phải xin phép Bộ Văn Hóa – Thể Thao-Du lịch không? HS code là gì? Thuế suất như thế nào?

 

1/Chính sách nhập khẩu:

– Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thì “Các loại sách in, sách gấp, sách mỏng và các ấn phẩm in tương tự, dạng tờ đơn hoặc không phải dạng tờ đơn”, thuộc nhóm 4901, thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông theo PHỤ LỤC II-DANH MỤC, THỦ TỤC NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU TRONG LĨNH VỰC PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM
Theo quy định trên, trường hợp nhập khẩu các loại ấn phẩm thuộc nhóm 4901 không kinh doanh phải xin giấy phép nhập khẩu tại cơ quan quản lý chuyên ngành.

– Căn cứ Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2014 quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hóa của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch quy định:

‘’Điều 8. Tác phẩm điện ảnh, sản phẩm nghe nhìn

          3. Đối với các sản phẩm nghe nhìn được chứa trong máy móc, thiết bị, linh kiện, phương tiện hoặc sản phẩm nghe nhìn khác ghi trên mọi chất liệu có nội dung vui chơi giải trí, trò chơi điện tử (trừ trò chơi điện tử trực tuyến và trò chơi điện tử quy định tại Điều 10) và nội dung văn hóa khác không phải là sản phẩm quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này phải được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trên cơ sở hồ sơ đề nghị nhập khẩu của Thương nhân…..”

          Căn cứ khoản 3 công văn 933/BVHTTDL-KHTC  ngày 31/03/2015 của Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch thì những hàng hoá thuộc Danh mục quản lý chuyên ngành văn hoá theo Phụ lục I Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL nhưng không chứa, ghi nội dung vui chơi, giải trí, văn hoá không thuộc diện điều chỉnh Thông tư này.

Như vậy, đối với các sản phẩm nêu trên khi nhập khẩu phải có kiểm tra nội dung và phê duyệt của cơ quan quản lý chuyên ngành mới được thông quan hàng hóa.

2/Về mã HS:

– Căn cứ Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ, tài liệu nêu trên có thể tham khảo các phân nhóm phân nhóm sau:

+ Phân nhóm 85.23Đĩa, băng, các thiết bị lưu trữ bền vững, thể rắn, “thẻ thông minh” và các phương tiện lưu trữ thông tin khác để ghi âm thanh hoặc các nội dung, hình thức thể hiện khác, đã hoặc chưa ghi, kể cả bản khuôn mẫu và bản gốc để sản xuất băng đĩa, nhưng không bao gồm các sản phẩm của Chương 37.

          + Phân nhóm 4901Các loại sách in, sách gấp, sách mỏng và các ấn phẩm in tương tự, dạng tờ đơn hoặc không phải dạng tờ đơn.

– Căn cứ vào mã HS của hàng hoá thực tế nhập khẩu, sẽ tra cứu thuế suất thuế nhập khẩu tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 và tra cứu thuế suất thuế GTGT tại Biểu thuế GTGT theo danh mục hàng hoá nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/06/2014 để thực hiện khai báo.

Căn cứ vào nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc,  quí khách hàng liên hệ trực tiếp với Vinalines Logistics để được tư vấn thủ tục Thủ tục xuất khẩu Thủ tục nhập khẩu

VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
Tel: + 84 3577 2047/ 48     Fax: +84 3577 2046
Website: www.vinalineslogistics.com.vn
Contact:

Ms. Ha   : 0983.740.379 –  dvha@vinalineslogistics.com.vn
Ms. Nhan: 0911. 030. 666 –  vttnhan@vinalineslogistics.com.vn

Thủ tục nhập khẩu

( St & Bt – Vnll 03 – )