Thủ tục nhập khẩu nội tạng đông lạnh

Thủ tục nhập khẩu nội tạng đông lạnh  đơn giản nhanh gọn, đơn giản tiết kiệm thời gian và chi phí. Hãy liên hệ với Vinalines Logistics để được tư vấn và hỗ trợ.

Thủ tục nhập khẩu nội tạng đông lạnh
Thủ tục nhập khẩu nội tạng đông lạnh

1/ Chính sách mặt hàng – Thủ tục nhập khẩu nội tạng đông lạnh

Tham khảo công văn số 2408/BNN-Tycủa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong đó, ghi rõ:

“ 1. Thời điểm thực hiện nhập khẩu trở lại nội tạng trắng: Từ ngày 01 tháng 9 năm 2013.

2. Địa điểm nhập khẩu: Việc nhập khẩu nội tạng trắng đông lạnh từ nước ngoài vào Việt Nam chỉ được làm thủ tục nhập khẩu tại cửa khẩu của các cảng biển Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh”

2/ Điều kiện nhập khẩu – Thủ tục nhập khẩu nội tạng đông lạnh

– Đáp ứng quy định tại Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu; Thông tư số 51/2010/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 25/2010/TT-BNNPTNT hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

– Có thỏa thuận về mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu sản phẩm nội tạng trắng giữa Cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu với Cục Thú y của Việt Nam.

Tất cả các lô hàng nội tạng trắng nhập khẩu vào Việt Nam được lưu giữ tại khu vực cửa khẩu nhập, dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan kiểm dịch động vật và hải quan; chỉ cho phép thông quan khi lô hàng đảm bảo đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm.

3/ Các loại thuế – Thủ tục nhập khẩu nội tạng đông lạnh

khi nhập khẩu tim lợn công ty bạn phải nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, lệ phí làm thủ tục hải quan.

Để biết mức thuế, phải xác định được mã HS của hàng hóa.

– Đề nghị bạn đọc tham khảo nhóm 02.06 “Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, động vật họ trâu bò, cừu, dê, ngựa, la, lừa, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh”, mã HS 0206.49.00.
Bạn đọc nghiên cứu thêm các văn bản sau:

+ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

+ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

– Thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

– Thuế giá trị gia tăng: Thông tư 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam

– Lệ phí hải quan: theo quy định tại Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan”.