Thủ tục nhập khẩu máy móc thiết bị đồng bộ

Thủ tục nhập khẩu Thông tư số 14/ 2015/ TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Một công ty A chuẩn bị nhập khẩu lô hàng HỆ THỐNG LÒ NUNG VÀ PHỤ KIỆN ĐỒNG BỘ : 01 bộ, trị giá USD1,347,637 bao gồm 158 chi tiết phụ kiện đồng bộ tháo rời. Công ty A gặp 02 vướng mắc

1. Công ty A thực hiện đăng ký Danh mục các chi tiết, linh kiện rời của lò nung theo mẫu số 01/ĐKDMTB/2015, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 14/ 2015/ TT-BTC hay theo mẫu số 03/ĐKDMTB/2015, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 14/ 2015/ TT-BTC Thủ tục nhập khẩu

2. Do lượng hàng các chi tiết, linh kiện rời cũng khá nhiều 158 chi tiết. Vậy khi khai báo trên hệ thống VNACCS, công ty A có thể khai báo tên hàng là : “hệ thống lò nung và phụ kiện đồng bộ theo chi tiết danh mục 01 hoặc danh mục 03” được không? hay công ty A phải khai báo đầy đủ 158 chi tiết phụ kiện tháo rời lên trên hệ thống VNACCS?

Vấn đề nêu trên được trao đổi như sau:

1/Vướng mắc 1:

Căn cứ khoản 2 Điều 8 Thông tư số14/ 2015/ TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định: Thủ tục nhập khẩu

Điều 8. Phân loại máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời

          2. Thủ tục thực hiện đối với người khai hải quan:

          a) Người khai hải quan thực hiện đăng ký Danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị, sau đây gọi là Danh mục, bằng phương thức điện tử (theo mẫu số 03/DMTBĐKNK-TDTL/2015 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo 01 Phiếu theo dõi trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị (theo mẫu số 04/PTDTL-TBNC/2015, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) trước khi nhập khẩu lô hàng đầu tiên với Chi cục hải quan nơi thuận tiện nhất; Thủ tục nhập khẩu Thủ tục nhập khẩu

          b) Trường hợp Danh mục đã đăng ký nhưng cần sửa đổi, bổ sung các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị thì người khai hải quan được sửa đổi, bổ sung và nộp Danh mục, phiếu theo dõi trừ lùi sửa đổi, bổ sung cho Chi cục hải quan nơi đăng ký Danh mục trước thời điểm nhập khẩu lần đầu hoặc trước thời điểm nhập khẩu máy móc thiết bị cho lô hàng tiếp theo có sửa đổi, bổ sung Danh mục.

          c) Trường hợp mất Danh mục và Phiếu theo dõi trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị thì người khai hải quan thực hiện tương tự theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 7 Thông tư này.”

Như vậy đối với hàng hóa là máy móc, thiết bị …ở dạng tháo rời thì Công ty có thể tham khảo theo Điều 8 Thông tư số 14/ 2015/ TT-BTC ngày 30/01/2015 nêu trên để thực hiện. Thủ tục nhập khẩu

2/Vướng mắc 2:

Căn cứ Chỉ tiêu 1.8 thông tin khai báo hướng dẫn tại Mục 2, Phụ lục II – Chỉ tiêu thông tin liên quan đến thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số38/ 2015/ TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn khai báo tại chỉ tiêu thông tin Mô tả hàng hóa như sau:

          “- Trường hợp hàng hóa nhập khẩu là máy móc, thiết bị được phân loại theo bộ phận chính hoặc máy thực hiện chức năng chính hoặc nhóm phù hợp với chức năng xác định của máy hoặc hàng hóa ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời được phân loại theo nguyên chiếc thì ngoài khai như quy định tại điểm (1) cần phải ghi rõ tên chi tiết từng máy móc/thiết bị… đã đăng ký trong Danh mục máy móc, thiết bị là tổ hợp, dây chuyền hoặc tên từng chi tiết, linh kiện rời đối với hàng hóa ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời tương ứng với mã số hàng hóa của máy chính hoặc của hàng hóa ở dạng nguyên chiếc. Trường hợp không thể tách được trị giá từng máy móc/bộ phận/chi tiết/linh kiện/phụ tùng thì khai kèm theo Danh mục tên, số lượng máy móc/bộ phận/chi tiết/linh kiện/phụ tùng bằng nghiệp vụ HYS”.

Căn cứ vào nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc,  quí khách hàng liên hệ trực tiếp với Vinalines Logistics để được tư vấn thủ tục Thủ tục xuất khẩu Thủ tục nhập khẩu

VINALINES LOGISTICS VIETNAM .,JSC
Add: Ocean Park Bld. 01 No. Dao Duy Anh, Ha Noi, Viet Nam
Tel: + 84 3577 2047/ 48     Fax: +84 3577 2046
Website: www.vinalineslogistics.com.vn
Contact:

Ms. Ha   : 0983.740.379 –  dvha@vinalineslogistics.com.vn
Ms. Nhan: 0911. 030. 666 –  vttnhan@vinalineslogistics.com.vn

Thủ tục nhập khẩu

( St & Bt – Vnll 03 – )