Thông tư 39 2018 TT BTC tải về

THÔNG TƯ 39/2018/TT-BTC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 38/2015/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN; KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN; THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Thông tư 39 2018 TT BTC

Thông tư 39/2018/TT-BTC (bản word)

Bản chi tiết (Phụ lục vẫn PDF) Sẽ liên tục cập nhật: Thông tư 39 2018 TT BTC

Thông tư 39/2018/TT-BTC (bản pdf)

Bản PDF Thông-tư-39-2018-TT-BTC-1

Phu luc I Phu luc II

Thông tư 38/2015/TT-BTC và Thông tư 39/2018/TT-BTC là một trong những văn bản pháp luật quan trọng, các thông tư mới nhất về thủ tục hải quan, về giám sát hải quan….