Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Nội dung thông tư: Thong tu 38