Thông tư 28/2016/TT-BCT quy định điều kiện nhóm hàng gạo và lá thuốc lá khô xuất xứ từ Campuchia được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan 0%

Thông tư 28_2016_TT-BCT_VNLL quy định điều kiện nhóm hàng gạo và lá thuốc lá khô xuất xứ từ Campuchia được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan 0% như sau:

– Hàng hóa nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O from S) do Bộ Thương mại Campuchia hoặc cơ quan được ủy quyền cấp và được thông quan qua các cặp cửa khẩu tại Phụ lục 02 của Thông tư;

– Riêng đối với lá thuốc lá khô, thương nhân Việt Nam phải có giấy phép nhập khẩu lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp mới được nhập khẩu;

(Số lượng nhập khẩu tính trừ vào hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo giấy phép trên)

Xem thêm tổng lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu từ Campuchia năm 2016 và 2017 tại Phụ lục 01 của Thông tư.

Thông tư 28/2016/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 18/01/2017 đến hết ngày 31/12/2017.