Quyết định 1619/QĐ-UBND năm 2015 về Con dấu xác thực đối với sản phẩm thủ công mỹ nghệ và Tiêu chí xét chọn sản phẩm thủ công mỹ nghệ được sử dụng Con dấu xác thực tại Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
——
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-
Số: 1619/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 07 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH “CON DẤU XÁC THỰC” ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ VÀ TIÊU CHÍ XÉT CHỌN SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ ĐƯỢC SỬ DỤNG “CON DẤU XÁC THỰC” TẠI QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 21/01/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động dự án “Phát triển du lịch trách nhiệm và bền vững tại miền Trung Việt Nam, địa điểm thực hiện: Tỉnh Quảng Nam”;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 422/TTr-SCT ngày 22/4/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Con dấu xác thực” đối với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và Tiêu chí xét chọn sản phẩm thủ công mỹ nghệ được sử dụng “Con dấu xác thực” tại Quảng Nam (chi tiết tại Phụ lục 1 + 2 kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động – Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận:
– Như điều 3;
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– CPVP;
– Lưu VT, KTTH, KTN, TH, VX.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Chín

 

PHỤ LỤC 1

“CON DẤU XÁC THỰC” ĐỐI VỚI SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ SẢN XUẤT TẠI QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1619 /QĐ-UBND ngày 07/5/2015 của UBND tỉnh)

  1. Mục đích xây dựng “Con dấu xác thực”
  2. Mục đích:

Xác thực nguồn gốc của sản phẩm thủ công mỹ nghệ được sản xuất tại Quảng Nam.

Giúp du khách chọn đúng sản phẩm thủ công mỹ nghệ sản xuất tại địa phương Quảng Nam.

  1. Lợi ích:

– Phát triển sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

– Tạo việc làm cho lao động địa phương.

– Mang tính chân thực của sản phẩm đến với du khách.

  1. Logo “Con dấu xác thực” xác nhận nguồn gốc của các sản phẩm thủ công mỹ nghệ sản xuất tại Quảng Nam
  2. Logo “Con dấu xác thực”

(Logo in màu kèm theo)

  1. Đặc trưng của “Con dấu xác thực”

Con dấu đã tháo ra thì không được dùng lại (khi tháo ra con dấu sẽ bị tách rời).

  1. Quản lý con dấu:

Con dấu chứng minh nguồn gốc sản phẩm thủ công mỹ nghệ sản xuất tại Quảng Nam được sở hữu và quản lý bởi: Hiệp hội Thủ công Mỹ nghệ tỉnh Quảng Nam, dưới sự giám sát của Sở Công Thương Quảng Nam./.

 

PHỤ LỤC 2

TIÊU CHÍ CẤP “CON DẤU XÁC THỰC”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1619 /QĐ-UBND ngày 07  /5/2015 của UBND tỉnh)

“Con dấu xác thực” được sử dụng cho các loại sản phẩm thủ công mỹ nghệ sản xuất tại Quảng Nam đáp ứng các tiêu chí sau:

– Tiêu chí số 1: Về lao động

+ Có ít nhất 50% chi phí lao động bằng thủ công (50% bằng thủ công và có thể 50% sử dụng bằng máy được xác định trên cơ sở kết cấu giá thành của sản phẩm).

+ Tổ chức, cá nhân (có đăng ký kinh doanh) tổ chức sản xuất tại Quảng Nam và có ít nhất 50% lao động là công dân Quảng Nam (xác thực qua Chứng minh thư trên tổng số lao động tại cơ sở).

– Tiêu chí số 2: Về nguyên liệu

+ Có ít nhất 50% chi phí cho mua nguyên liệu sản xuất được thanh toán cho tập thể, cá nhân, doanh nghiệp đang tổ chức sản xuất tại Quảng Nam (ngoại trừ một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc thù sử dụng nguyên liệu đầu vào không sản xuất tại Quảng Nam như: nhôm, đồng, sắt, sợi, nhựa…)

+ Nguyên liệu được phép lưu hành trên thị trường hoặc có nguồn gốc xuất xứ.

+ Sản phẩm thủ công mỹ nghệ có nguồn gốc từ nông sản, sản xuất tại Quảng Nam được ưu tiên trong quá trình xét chọn.

– Tiêu chí số 3: Về văn hóa, tập quán

+ Các sản phẩm không được gây ảnh hưởng hưởng đến tôn giáo, văn hóa, đạo đức và chính trị.

+ Sản phẩm thể hiện bản sắc văn hoá truyền thống của Quảng Nam, được ưu tiên trong quá trình xét chọn.

– Tiêu chí số 4: Một số nội dung khác

+ Người nộp đơn phải kê khai trung thực, tuân thủ đúng các yêu cầu đã ghi trong đơn và các yêu cầu của cơ quan quản lý con dấu về đạo đức và môi trường.

+ Người nộp đơn có tinh thần, trách nhiệm tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân tham gia phát triển sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

+ Sản phẩm đạt giải Công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh hoặc khu vực được ưu tiên trong quá trình xét chọn.

(Các tiêu chí trên do cơ sở sản xuất tự báo cáo theo mẫu đơn đăng ký)./