Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết và Danh sách Cổ đông nhà nước, Cổ đông lớn năm 2017

Kính gửi quý Cổ đông!
Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết và Danh sách Cổ đông nhà nước, Cổ đông lớn năm 2017. Đề nghị xem trong file đính kèm.
Trân trọng!