Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017

Kính gửi: Quý Cổ đông
Công ty cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam xin gửi tới  Quý Cổ đông báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2017.
(Đề nghị xem trong File đính kèm)
Trân trọng!

201707061032