Tại sao cần phải công bố thực phẩm ?

Công bốthực phẩm là việc tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. Công […]

Thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm gồm những gì?

Thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm được chia là hai loại: bao gồm thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm trong nước và thủ tục công bố […]