Danh mục hàng hóa phải công bố tiêu chuẩn chất lượng

Để hàng hóa được lưu thông trên thị trường thì việc công bố tiêu chuẩn chất lượng là yêu cầu bắt buộc. Tuy nhiên, trên thị trường tồn tại nhiều […]