Hồ sơ tạm xuất tái nhập

Hồ sơ tạm xuất tái nhập đối với hàng điện thoại còn trong thời hạn bảo hành cho mã đại diện sản phẩm HS:85171200. Căn cứ khoản 2, khoản 3, […]