Quyết định 1619/QĐ-UBND năm 2015 về Con dấu xác thực đối với sản phẩm thủ công mỹ nghệ và Tiêu chí xét chọn sản phẩm thủ công mỹ nghệ được sử dụng Con dấu xác thực tại Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM —— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————- Số: 1619/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày […]

Quyết định 59/2016/QĐ-UBND Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Lâm Đồng” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ do tỉnh Lâm Đồng ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NGM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 59/2016/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày […]